Best for Østfold?

Det er pussig hvordan ting oppfattes ulikt, men fra Halden hvor jeg sitter – er det vanskelig å se at denne regjeringen har mye å skryte over når det gjelder satsing på Østfold.

Stortingskandidat Arve Sigmundstad

I bredt anlagte oppslag i lokalmediene prøver Ulf Leirstein (Frp), Erlend Wiborg (FrP) og Ingjerd Schou (H) å fortelle oss at regjeringen satser på Østfold, før de ber om fornyet tillit til å fortsette arbeidet.

Arbeiderpartiet vil bygge ut Halden fengsel. Det vil gi 100 nye arbeidsplasser innenfor murene, og nye 100 arbeidsplasser utenfor murene. Høyre og FrP vil heller bruke 250 millioner i året på å leie fengselsplasser i Nederland.

Arbeiderpartiet har siden 2013 lovet å bygge dobbeltspor til Halden innen 2030. Høyre og FrP mente da at dette var for passivt, men etter at de inntok regjeringskontorene har de valgt å utsette jernbaneutbyggingen til 2034.

Da Høyre, FrP, KrF og Venstre fremmet forslag om en ny flypassasjeravgift – manglet det ikke på advarsler om at dette ville være ødeleggende for deler av luftfarten. Fra Østfold kom det tydelige signaler om at avgiften kunne bety kroken på døren for flyplassen vår, likevel ble avgiften innført – og kroken ble satt på døra.

Sysselsettingen går ned, det skapes ikke nye jobber. AKU tallene viser en nedgang på 1,2% bare fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 – ledigheten er på rekordhøye 4,6%. På toppen av dette kommer alle de som holdes utenfor ledighetsstatistikken. De arbeidsplassene som skapes, kommer i hovedsak innenfor offentlig sektor. Det må være lov å spørre om dette er svaret på avbyråkratiseringen de Høyre og FrP gikk til valg på?

Endringene i Arbeidsmiljøloven som åpnet for større grad av midlertidighet – har ikke gitt flere i arbeid. Det har bare ført til at enda flere unge blir gående med midlertidige kontrakter. Prøv å gå i banken og be om lån til bolig, uten en fast jobb?

De med mest penger har fått hundrevis av tusen i skattekutt, og for å finansiere dette er det kuttet i støtten til kronisk syke, uføre, og folk med behov for rehabilitering. Selvsagt fører dette til at forskjellene øker, og det i et land hvor vi har vært stolte av de små forskjellene mellom folk.

Tilbakemeldingene jeg får fra industrien i Halden, forteller meg at man savner en regjering som ser Østfold sin plass i det grønne skiftet, og som gjennom rammevilkårene tar grep som støtter opp om nysatsinger og tiltak som kunne skape vekst og nye arbeidsplasser.

Vi er fremdeles et fylke som har utfordringer knyttet til ledighet, barnefattigdom og utdanningsnivå – uten at vi har sett noen satsing fra regjeringen for å gripe fatt i disse utfordringene.

Det er riktig at grunnet skattetilpasninger, så gikk flere av Østfoldkommunene med overskudd i 2016. Det Schou og Leirstein ikke forteller oss, er at de samme kommunene ser med bekymring på fremtiden – for Høyre og FrP regjeringen kutter i overføringene slik at det blir enda mindre penger igjen til skole, eldre og helse.

Her kan det være verdt å nevne at da Arbeiderpartiet la frem sitt alternative kommuneopplegg på Stortinget denne våren, var det avsatt 3 milliarder ekstra til kommunene. Dette kunne gitt flere lærere i skolen, flere hender i eldreomsorgen – eller gitt kommunene handlingsrom for å kunne omstille og levere enda bedre velferdstjenester i årene som kommer.

Som en siste hilsen hjem før sommerferien, valgte Østfold sine representanter på stortinget fra Høyre, FrP og Krf å stemme for å legge ned Østfold fylkeskommune og innlemme denne i en ny monsterregion Viken som strengt tatt ingen vil ha.

Dette under påskudd om at det skal bli mer demokrati og mer folkestyre av at vi i Halden og Aremark skal slås sammen med Gol, Geilo, Dagali, Bærum eller Hurdal. Dette er det med respekt å melde ingen som tror på, men vedtaket ble likevel trumfet gjennom.

Det er jo et paradoks at en reform som hevdes å skulle gi mer demokrati og mer folkestyre, innføres selv om fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud alle tre har sagt nei – og det samme har folket her i Østfold gjort.

Østfold trenger en regjering som ser Østfold – og som vil bruke de ressursene som finnes i fylket vårt. Østfold trenger en ny regjering.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Halden Arbeiderparti

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti