Arbeiderpartiets innspill i flyktningsituasjonen

Arbeiderpartiet ønsker rask handling og tiltak i asyl- og innvandringspolitikken i landet, for å håndtere den økende innvandringen til Norge grunnet flyktningsituasjonen

original_1478638210_70844

Den ekstraordinære flyktningsituasjonen vi er i i disse tider, krever også ekstraordinære tiltak. Arbeiderpartiet er klare på at Norge bør og skal ta sin del av ansvaret. Allikevel må vi ta innover oss at flyktningeflommen krever ansvarsbevissthet.

Arbeiderpartiet har forventninger til at regjeringen Solberg håndterer situasjonen og at Stortinget finner sammen på tvers av partigrensene. Her er våre krav og forslag til nødvendige tiltak:

Styrking av kapasiteten på Storskog

 • 15 saksbehandlere fra UDI på plass i Kirkenes i løpet av uken som kommer, vurdere ytterligere styrking.
 • Ytterligere styrking av PU sin tilstedeværelse. Mellom 40 og 70 politifolk fra PU må settes inn i Sør-Varanger i tillegg til flere tolker.
 • Støtte til lovendringene regjeringen har varslet for å møte situasjonen på Storskog
Raskere retur

 • Prioritere rask saksbehandling av grupper som åpenbart ikke har krav på beskyttelse.
 • Opprette flere ambulerende team fra UDI som kan reise rundt i Norge og hurtigintervjue de gruppene av asylsøkere som ikke regnes for å ha prioritet for beskyttelse i Norge.
 • Vurdere forskriftsendring i Utlendingsloven for å redusere anketiden fra tre uker.
 • Vurdere om 48-timersregelen kan utvides til å omfatte flere land og styrke dialogen med de sentrale returlandene.

Avlaste og styrke UDI

 • Hente inn jurister og annet nøkkelpersonell fra andre offentlige etater. Alle offentlige etater må bidra inn i arbeidet.
 • Se på ansvar for helseundersøkelser og innkvartering, slik at UDI kan konsentrere seg mer om saksbehandlingen.

I tillegg til:

 • Fortgang i ny grensestasjonen på Storskog, sikre oppstart i 2016.
 • Redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern.
 • Innføre plikt til å delta i norskopplæring og redusere utbetaling av dagpenger til de som ikke deltar.
 • Styrking av EUROPOL og det internasjonale politisamarbeidet for å bekjempe menneskesmuglere.
 • Aktiv norsk deltakelse for å sikre enighet om å gjenopprette troverdighet i Schengen- og Dublin-samarbeidet.
 • Ap mener også det må etableres tydelige rutiner for dialog med kommunene og at det må hentes inn informasjonspersonell fra andre offentlige etater for å styrke kommunikasjonen med kommunene.
 • Bevilgningene til frivilligheten må økes på budsjettet for 2016.
 • En ny avtale mellom regjeringen og KS om bosetting, som skal utarbeides i begynnelsen av neste år, må slå fast nye og klare forpliktelser både fra regjeringen og kommunene som sikrer at man bosetter i tråd med behovet, og innenfor gjeldende tidsfrister. Kommunenes kostnader må fullfinansieres. Avtalen må sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene når det gjelder bosetting.
 • Det bør så raskt som mulig finne sted en kartlegging av tilgjengelige ressurser i det enkelte fylke for å kunne finne gode og effektive løsninger for innkvartering, språkopplæring, traumebehandling, skole- og studieplasser, mulige sysselsettingstiltak med mer. Det bør vurderes om fylkesmannen skal ha en sterkere samordningsrolle i det enkelte fylke.