To studenter sitter og jobber på lesesalen. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet satser på høyskolen

av: Jon-Ivar Nygård og Solveig Vitanza

Høyere utdanning, forskning og kompetanse er viktig for verdiskaping og innovasjon i det norske samfunnet. Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap.  

Lik rett til utdanning er et grunnleggende prinsipp. Arbeiderpartiet vil bedre studenters og ansattes arbeidsvilkår, redusere midlertidighet og fremme bred rekruttering, bedre likestilling og mangfold innenfor utdanning og forskning.

Et godt studiested, trygg økonomi og et sted å bo mens man studerer, er svært viktig for studentenes læring og livskvalitet. Arbeiderpartiet vil bygge flere studentboliger og sikre at det er mulig å studere på heltid. Studiestedene skal være et godt og trygt sted å være, både faglig og sosialt, for alle studenter.

Jon-Ivar og Solveig

Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat og Solveig Vitanza, 4.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

Ap vil tette hullene i utdannings-Norge, og lansere en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet.  

Dette er Arbeiderpartiets plan for studenter og høyere utdanning:

 • Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.
 • Løfte studiekvaliteten gjennom bedre veiledning og oppfølging, mer praksis, bedre digitale løsninger og ved å stille større krav til studieintensitet.
 • Øke studiestøtten og legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid.
 • Bygge 3000 studentboliger årlig.
 • Innføre lokale utdanningssentre i hele landet. Dagens studiesentre fungerer mange steder godt, i tett kontakt med arbeidsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Nye utdanningssentre bør etableres der universitet og høgskoler ikke dekker det lokale og regionale behovet.
 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning.
 • At studenter som er kroniske syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syke under studietiden skal ha tilgang på ordninger som bidrar til gode forutsetninger for gjennomført studie.
 • Legge bedre til rette for studenter med barn ved å innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år, sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon.
 • Innføre tillitsreform som gir de ansatte mer tid til å følge opp studenter og forskning.
 • Satse på studentenes psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud.
 • At høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.