Arbeiderpartiet har fra første dag av pandemien stått på barrikadene

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

De fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Frp ble i går kveld enige om en rekke tiltak for bedre inntektssikring, bedre kompensasjonsordning og styrket innsats for å få folk tilbake i jobb. Østfold AP mener dette er viktige og riktige tiltak for å avhjelpe situasjonen for vanlige folk og bedrifter som uforskyldt er rammet av nedstenging og restriksjoner som følge av å hindre smittespredning. Arbeiderpartiet har fra første dag av pandemien stått på barrikadene for at også vanlige folk og små og mellomstore bedrifter skal få støtte og hjelp i en svært vanskelig situasjon. Nå vet vi at det blir flertall for disse tiltakene og det er bra, men vi kan love at Arbeiderpartiet vil fortsette jobben og sette inn ytterligere tiltak dersom situasjonen framover krever det.

Forslagene blir fremmet og vedtatt i Stortinget i morgen, tirsdag 19. januar.


1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80% av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode II til 1. juli 2021»

4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»

5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»

6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019.»

7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 01.10.2021»

8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»

10. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»

11. «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner».

12. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»

13. «Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».

14. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»

15. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»

16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forlenge den generelle kompensasjonsordningen frem til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%».  

17. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter» 

18. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»

19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak eller nedstengninger til gode.»

20. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om styrke omstilllingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»

21. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres frem til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernsbegrensning»

22. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

23. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp er i tillegg enige om:

24. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.»


Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti