Ny regjering – ny politikk

Her slås det fast at Arbeiderpartiet vil gå i dialog med tvangssammenslåtte fylker om å endre grenser dersom de ønsker det. Dette er helt i tråd med Østfold Arbeiderpartis ønsker om oppløsning av Viken, og etter det vi erfarer også helt i tråd med befolkningen i Østfold sine ønsker.

stein

Østfold Arbeiderparti vil trekke frem noen viktige punkter fra det forslaget til program for neste Stortingsperiode som Arbeiderpartiet nå legger frem.

Her slås det fast at Arbeiderpartiet vil gå i dialog med tvangssammenslåtte fylker om å endre grenser dersom de ønsker det. Dette er helt i tråd med Østfold Arbeiderpartis ønsker om oppløsning av Viken, og etter det vi erfarer også helt i tråd med befolkningen i Østfold sine ønsker.

 Videre ligger det forslag om en ny tillitsreform i offentlig sektor hvor vi må over fra rapporteringshysteriet og målemetoder som stjeler mye av offentlig ansattes tid og til et system hvor den enkelte ansatte i for eksempel skole og helsetjenester kan være trygg på at vi har tillit til at de gjør den jobben de er satt til å gjøre og kan bruke mer av tiden til elever og pasienter.

Arbeid til alle er en av våre viktigeste prioriteringer og i det ligger blant annet muligheter for livslang læring, alle må få reelle muligheter til å oppdatere sine kunnskaper eller skaffe seg nye slik at man kan henge med i et arbeidsliv som er i stadig utvikling.

Som en del av målsetningen om å utvikle og oppgradere 3 partssamarbeidet trenger vi sterke fagforeninger som kan snakke arbeidstakerens interesser overfor stat og arbeidsgiverorganisasjonene, derfor vil Arbeiderpartiet doble fagforeningsfradraget slik at det blir enklere og billigere å være tilsluttet en fagforening. Et godt organisert arbeidsliv er en forutsetning for at omstillinger skal lykkes og at de ansattes meninger blir hørt.

Arbeiderpartiet vil også stoppe den omfattende privatiseringen vi ser innen helsevesenet og i skolene. Våre skattepenger skal ikke gå til privat profitt men brukes til fellesskapets beste.

Arbeiderpartiet vil stå for en rettferdig klima og miljøpolitikk hvor skatter og avgifter må innrettes slik at det ikke er de med dårligst betalingsevne som må dra store deler av lasset. Arbeiderpartiet vil utforme en klimapolitikk hvor alle bidrar rettferdig i det grønne skiftet.

Arbeiderpartiets programforslag gir tre klare løfter til velgerne:

Trygt arbeid til alleEn sterkere velferdsstatEn rettferdig klimapolitikk – Norges klimamål skal nås!

Ønskes ytterligere kommentarer og informasjon kan leder i Østfold AP Stein Erik Lauvås kontaktes på telefon 908 28 576